QUAN HỆ HỢP TÁC LAO ĐỘNG GIỮA VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC TỪ 1992 ĐẾN NAY

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4180

Advertisements

Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

Hệ thống hóa cơ sở khoa học về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lưu trú du lịch. Xác định xu hướng phát triển của cơ sở lưu trú du lịch trong khu vực và trên thế giới, đưa ra một số kinh nghiệm quản lý nhà nước chuyên ngành lưu trú du lịch của một số nước trong khu vực. Phân tích thực trạng cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam và công tác quản lý nhà nước của ngành du lịch đối với lĩnh vực lưu trú du lịch trong bối cảnh hội nhập, làm rõ những cơ hội và thách thức gặp phải. Trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm tăng cường quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch như: Đẩy mạnh cải cách hành chính mạnh mẽ theo hướng đổi mới bộ máy quản lý nhà nước tinh gọn, tránh trùng lặp, xây dựng cơ chế chịu trách nhiệm, phân cấp, phân quyền cho địa phương và đẩy mạnh cổ phần hóa, tận dụng mọi nguồn lực để phát triển; triển khai điều chỉnh quy hoạch, chiến lược phát triển hệ thống cơ sở lưu trú du lịch trong chiến lược phát triển của du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung; triển khai, thực hiện phát triển cơ sơ lưu trú du lịch theo hướng bền vững đảm bảo hiệu quả theo xu thế phát triển của Việt Nam và thế giới; hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn Quốc gia về xếp hạng cơ sơ lưu trú du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ….
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17536

Quản lý nhà nước về chứng thực – Qua thực tiễn thành phố Hà Nội

Luận văn đề cập khá toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn của quản lý nhà nước về chứng thực trong bối cảnh Việt Nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Chương trình cải cách tư pháp mà điển hình là phân tích những thực trạng về quản lý nhà nước về chứng thực tại thành phố Hà Nội. Từ đó đưa ra những yêu cầu, mục tiêu và giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực. Với những kết quả mà luận văn đạt được, tác giả hy vọng sẽ góp một phần nhỏ vào việc tăng cường quản lý nhà nước về chứng thực tại Việt Nam nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5815

Vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Khái quát về kinh tế thị trường, phân tích vai trò quản lý của Nhà nước đối với kinh tế thị trường và những nét chính trong quá trình chuyển nền kinh tế nước ta sang kinh tế thị trường. Tập trung nghiên cứu vai trò quản lý của nhà nước đối với kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay. Phân tích những đặc điểm cơ bản của KTTT định hướng XHCN, thực trạng vai trò quản lý KTTT của Nhà nước ta thông qua hệ thống công cụ quản lý vĩ mô. Nêu lên những vấn đề đặt ra từ thực trạng quản lý KTTT của Nhà nước hiện nay. Từ đó, đề xuất một số giải pháp cụ thể như hoàn thiện và nâng cao hiệu lực các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước; nâng cao vai trò của kinh tế Nhà nước là tiền đề vật chất để Nhà nước giữ vững định hướng XHCN; đổi mới tổ chức và hoạt động bộ máy Nhà nước; phát huy dân chủ trong quá trình phát triển kinh tế; đổi mới tổ chức và hoạt động bộ máy nhà nước theo hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN; phân định rõ chức năng quản lý của Nhà nước về kinh tế và quản lý kinh doanh của các đơn vị cơ sở; nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế; đổi mới việc xác định mục tiêu, xây dựng chuẩn cán bộ quản lý Nhà nước về kinh tế trong thời kỳ mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của nhân dân đối với hoạt động của Nhà nước
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17607