Về các nguyên lý biến phân

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13578

Advertisements

Một số bài toán về dãy số

Hệ thống hóa kiến thức cơ bản về dãy số, số học, phương pháp sai phân sẽ được dùng để giải quyết các bài toán trong các chương sau. Trình bày một số vấn đề về tính chất số học của dãy số như tính chia hết, tính nguyên, tính chính phương…và nêu ra các phương pháp giải toán, phân tích các bài toán cụ thể. Đề cập đến một số bài toán về giới hạn dãy số như: giới hạn của tổng, dãy con và sự hội tụ của dãy số, dãy số xác định bởi phương trình cùng với phương pháp giải cụ thể cho từng dạng toán
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9246

Luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm cho Martingale

Hệ thống hóa lý thuyết về Martingale (những khái niệm và kết quả cơ bản); các dạng hội tụ và một số định lý hội tụ quan trọng của Martingale, chẳng hạn định lý hội tụ Doob, hàm đặc trưng và mối quan hệ của chúng với hàm phân phối. Trình bày về luật yếu số lớn và luật mạnh số lớn cho Martingale. Giới thiệu chi tiết hai định lý đó là: Định lý “bất đẳng thức hàm bình phương”. Đây là bất đẳng thức làm cơ sở cho việc đánh giá và nghiên cứu các định lý giới hạn như luật số lớn và luật giới hạn trung tâm. Định lý thứ hai là định lý dùng để xấp xỉ tương đương giữa các phương sai điều kiện và tổng bình phương, mà đó là một trong những phần lý thuyết chính để nghiên cứu các Martingale. Trình bày những kết quả chính các luật giới hạn trung tâm cho Martingale như sự mở rộng của tổng các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và kết quả dạng Raikov. Đây là một phát hiện quan trọng trong việc nghiên cứu các Martingale thông qua các tổng bình phương các hiệu của chúng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9206

Mối quan hệ giữa đạo hàm với tích phvà ứng dụng trong chương trình toán phổ thông

Nghiên cứu mối quan hệ giữa đạo hàm với tích phân và ứng dụng. Trình bày các bài toán tích phân được tính nhờ đạo hàm và một số ứng dụng của nó. Khai thác các tích phân bất định có thể tính được bằng đạo hàm mà nếu bằng cách tính thông thường có thể rất dài hoặc phức tạp. Phương pháp dùng đạo hàm để tính tích phân bất định là phương pháp tương đối mới, nó chỉ mới xuất hiện không đáng kể ở một số tích phân đơn giản mà chưa được nâng cấp, hệ thống hoá. Hệ thống hoá và phân loại được các dạng tích phân thường gặp trong chương trình toán phổ thông có thể tính được bằng đạo hàm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9230

Chuyển về mô hình rời rạc một loại bài toán điều khiển ngẫu nhiên rời rạc và ứng dụng

Giới thiệu tổng quan về những công cụ ngẫu nhiên và giải tích hàm có liên đến bài toán: phép tính vi và tích phân trong B-không gian; bài toán điều khiển với tham số ngẫu nhiên và tổng quan về một số phương pháp để giải; mô hình dò tìm hỗn hợp giải bài toán quy hoạch ngẫu nhiên. Nghiên cứu tham số hóa hàm điều khiển để giải trực tiếp một loại toán điều khiển ngẫu nhiên tổng hợp: thiết lập bài toán điều khiển tổng quát; thiết lập điều khiển chấp nhận được; tham số hóa biến điều khiển theo chương trình; xác định bộ tham số điều khiển ɛ-tối ưu bằng mô hình dò tìm ngẫu nhiên hỗn hợp. Ứng dụng vào việc giảm thiểu thiên tai lũ lụt cho Đồng bằng Bắc Bộ: bài toán giảm thiểu thiên tai lũ lụt bằng hệ thống thủy điện bậc thang; thiết lập bài toán quy hoạch ngẫu nhiên; mô phỏng độ rủi ro lũ lụt của mỗi quy trình điều tiết hợp lý khả thi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9385

Một số biện pháp quản lý nâng cao năng lực chuyên môn giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền – Hải Phòng nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục tiểu học

Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý và việc quản lý nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tiểu học; Đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng; Đề xuất 2 nhóm giải pháp là nhóm giải pháp sư phạm và nhóm giải pháp bổ trợ, trong đó nhóm giải pháp sư phạm đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giáo viên
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15658