Một số giải pháp phát triển du lịch Hà Nội

Trình bày những cơ sở lý luận về phát triển du lịch, kinh nghiệm phát triển du lịch của một số nước trong khu vực và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Tìm hiểu về kết quả kinh doanh của ngành Du lịch Hà Nội, kết cấu hạ tầng phục vụ cho du lịch, thị trường khách du lịch, doanh thu, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực du lịch … nhằm đánh giá một cách toàn diện thực trạng, tiềm năng, cơ hội và thách thức đối với sự phát triển du lịch của Hà Nội trong điều kiện mới. Đề xuất những giải pháp chủ yếu về phía cơ quan quản lý nhà nước và phía doanh nghiệp du lịch của Hà Nội nhằm thực hiện mục tiêu phát triển du lịch Hà Nội đến năm 2020

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16359

Các biện pháp quản lý công tác đào tạo – bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Làm rõ một số khái niệm, phạm trù, quy luật trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (NNL). Phân tích các lí thuyết về đào tạo – bồi dưỡng (ĐT-BD) NNL trong giáo dục đại học (GDĐH). Nghiên cứu quan điểm, kinh nghiệm về chính sách ĐT-BD cán bộ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm. Khảo sát thực trạng về chính sách, công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Đề xuất một số biện pháp cụ thể: thực hiện chủ trương, chính sách của ĐHQGHN về công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác ĐT-BD cán bộ, giảng viên; hoàn thiện chức năng quản lý; kết hợp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với quản lý công tác đào tạo; tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình ĐT-BD hướng tới mục tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giáo viên của ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14408

Các biện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông Thành phố Hà Nội

Tổng quan về lý luận quản lý giáo dục, quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học (PPDH) nói chung và tiếng Anh nói riêng ở trường trung học phổ thông (THPT). Nghiên cứu thực trạng về công tác quản lý quá trình đổi mới ở một số trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tổng kết và xây dựng một số biện pháp cụ thể: định hướng đổi mới PPDH để thực hiện chương trình và sách giáo khoa tiếng Anh mới; các biện pháp quản lý đổi mới trong trường THPT; xây dựng kế hoạch đổi mới với sự tham gia của giáo viên; tổ chức bồi dưỡng và tư vấn nhằm nâng cao năng lực sư phạm; đánh giá và khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp dạy học; tạo môi trường và đầu tư trang thiết bị phục vụ đổi mới, qua đó khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của các biện pháp được đề xuất

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14409

Các biện pháp quản lý công tác đào tạo – bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên của Đại học Quốc gia Hà Nội

Làm rõ một số khái niệm, phạm trù, quy luật trong lĩnh vực quản lý và phát triển nguồn nhân lực (NNL). Phân tích các lí thuyết về đào tạo – bồi dưỡng (ĐT-BD) NNL trong giáo dục đại học (GDĐH). Nghiên cứu quan điểm, kinh nghiệm về chính sách ĐT-BD cán bộ của một số nước và rút ra bài học kinh nghiệm. Khảo sát thực trạng về chính sách, công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Đề xuất một số biện pháp cụ thể: thực hiện chủ trương, chính sách của ĐHQGHN về công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên; thực hiện tốt việc kết hợp tuyển dụng, sử dụng, quản lý với công tác ĐT-BD cán bộ, giảng viên; hoàn thiện chức năng quản lý; kết hợp thực hiện công tác nghiên cứu khoa học với quản lý công tác đào tạo; tăng cường đầu tư cho công tác xây dựng chương trình ĐT-BD hướng tới mục tiêu chuẩn của các nước tiên tiến; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá và đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác ĐT-BD đội ngũ cán bộ, giáo viên của ĐHQGHN

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14408