Hoàn thiện công tác phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần giấy Việt Trì đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/3760

Advertisements

Factors affecting the first year non- English major students’ participation in oral activities: a survey at Thai Nguyen College of Education = Những nhân tố ảnh hưởng đến sự tham gia vào các hoạt động nói của sinh viên không chuyên năm thứ nhất: nghiên cứ

45 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English teaching methodology — University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2012
The research is carried out to find out the factors affecting the first year non- English major students’ participation in oral activities at Thai Nguyen College of Education. The study aims to answer the following research questions: (1) How do the studen (…)
Electronic Resources

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40462

A survey on the attitude of teachers and students toward the integration of some cultural elements in the textbook New English file – elementary in speaking lessons at Hanoi Agriculture vocational school = Khảo sát thái độ của giáo viên và học sinh đối vớ

44 p. + CD-ROM
M.A. Thesis English language teaching methodology — University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2012
Electronic Resources
Language is the carrier of culture and is inseparable from culture. It symbolizes culture. Therefore, the interrelationship between them is indispensable. The thesis is concerned with the contribution and incorporation of the teaching of culture into the f (…)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40431

A research on the advantages and disadvantages of the application of task-based approach in teaching speaking to the fisrt-year non-English major students at Hanoi University of Industry = Nghiên cứu những khó khăn và thuận lợi của việc áp dụng phương phá

44 p. + CD-ROM
Electronic Resources
M.A Thesis. English Methodology — University of Foreign Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 201

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40748

Using language games to motivate the first year students in speaking classes at Thai Nguyen Medical College = Sử dụng trò chơi ngôn ngữ để khích lệ sinh viên năm thứ nhất Trường Cao Đẳng Y Tế Thái Nguyên trong các giờ học nói . M.A Thesis Linguistics: 60

42 p. + CD-ROM
Electronic Resources
M.A. Thesis. English Teaching Methodology — University of Languages and International Studies. Vietnam National University, Hanoi, 2012
This minor thesis was conducted with an attempt to investigate the effectiveness of language games in teaching speaking to the first year students non- English majors at Thai Nguyen Medical College. The Thesis is organized in 3 parts: First, the Introducti (…)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40471