Chỉ số thực hiện nhiệm vụ của giảng viên: So sánh tự đánh giá và đánh giá của phía cán bộ phụ trách (Nghiên cứu trường hợp Đại học Quốc Gia Hà Nội)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8717

Advertisements