Hệ thống khái quát về giới thuyết khái niệm tiểu thuyết lịch sử, đặc trưng thể loại của tiểu thuyết lịch sử, cũng như khuynh hướng phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam những năm gần đây. Nghiên cứu các phương thức tự sự trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam qua: người kể chuyện, điểm nhìn, giọng điệu thời gian và kết cấu văn bản. Nghiên cứu những vấn đề về hư cấu nhân vật và xu hướng huyền thoại hóa trong tiểu thuyết lịch sử Việt Nam. Từ đó có cái nhìn khái quát hơn về đặc trưng, sự vận động, phát triển của tiểu thuyết lịch sử Việt Nam từ năm 1986 đến nay

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17686

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s