Khái lược về tên gọi, sự hình thành và phát triển của truyện Nôm ở góc độ lý luận thể loại trên một trục lịch sử hóa. Tiến hành phân tích, so sánh, đối chiếu một số tác phẩm khác cùng thể loại, làm rõ những nét nghệ thuật mang tính “bác học”, “đặc sắc” mà lại ít nhiều “giao thoa” với truyện Nôm bình dân – một hiện tượng khó có thể tránh trong “bước khởi đầu” của không riêng bất cứ thể loại văn học nào. Lý giải về sự xuất hiện và vai trò của “Song tinh bất dạ” trong dòng chảy của truyện Nôm bác học về sự xuất hiện của truyện Nôm bác học “Song tinh bất dạ” ở Đàng trong và sự đứt đoạn tạm thời của truyện Nôm từ sau “Song tinh bất dạ”
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17667
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s