78 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh — Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích, đánh giá một cách khái quát thực trạng công tác quản trị tài chính của Tổng Công ty Bảo Hiểm Bảo Việt, rút ra những vấn tài chính cần hoàn thiện. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tài chính, nâng cao năng suất lao động, hiệu qu (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44676
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s