Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về phân tích tài chính doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Thiết bị Viễn Thông Tin học. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện phân tích tài chính tại (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44724
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s