Luận văn hệ thống hoá một số vấn đề lý luận về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phần. Tổng quát mô hình và cơ cấu quản lý nội bộ trong công ty cổ phần Việt Nam. Một số các quy định pháp luật Vệt Nam về quản lý nội bộ trong công ty cổ phần. Đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về công ty cổ phần và quản lý nội bộ trong công ty cổ phần
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5272
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s