Trình bày những vấn đề lý luận về bảo lãnh ngân hàng và thực trạng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam. Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam. Đưa ra các giải pháp hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam và nâng cao hiệu quả hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Techcombank trên các phương diện: Yếu tố con người; Quy trình cấp bảo lãnh; Chuyên môn hóa hoạt động bảo lãnh ngân hàng; Tách bạch chính sách rủi ro trong hoạt động bảo lãnh; Nâng cao hệ thống công nghệ
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5431
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s