Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cũng như thực tiễn về các quy định của pháp luật về vấn đề chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên. Nghiên cứu thực trạng pháp luật về chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên: Trình tự, thủ tục chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên; tổ chức quản lý DNNN sang công ty TNHH một thành viên sau chuyển đổi; quyền lợi của người lao động khi chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên; thực tiễn chuyển đổi DNNN sang công ty TNHH một thành viên. Đưa ra kiến nghị nhằm đem lại hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau chuyển đổi sang công ty TNHH một thành viên và phương hướng tiếp theo sau chuyển đổi.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5224
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s