101 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế — Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011
Hệ thống hoá những lý luận cơ bản thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào lĩnh vực Du Lịch. Đánh giá thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài phát triển Du Lịch Hà Nội trong thời gian qua, từ đó tìm ra được những thành tựu đạt được cũng như những h (…)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44279
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s