Tổng kết cơ sở lý luận về xử lý vi phạm hành chính nói chung và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nói riêng. Nghiên cứu thực trạng vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong giáo dục, thực tiễn áp dụng quy phạm pháp luật trong quá trình xử lý vi phạm hành chính. Phân tích và khái quát hóa các yêu cầu thực tế của từng nội dung trên, tìm ra những quy định chưa phù hợp, các chế định chưa được đề cập hoặc có đề cập nhưng chưa đầy đủ, thi ếu tính khả thi trong văn bản pháp luật hiện hành, nhằm hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6348
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s