Tìm hiểu quá trình nhận thức của xã hội và của bản thân phụ nữ cũng như quan điểm của các tầng lớp xã hội, các giai cấp, đảng phái chính trị ở Việt Nam đối với vấn đề nữ quyền và giải phóng phụ nữ. Nghiên cứu đường lối vận động phụ nữ của Đảng Cộng sản Việt Nam trong Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và ảnh hưởng của báo chí nói chung, báo chí cách mạng nói riêng đối với phong trào nữ quyền và giải phóng phụ nữ trước Cách mạng tháng Tám
Description: 141 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22492
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s