Trình bày cơ sở lý luận về nguồn nhân lực nữ nông thôn với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Hà Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH). Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội của Hà Nam, làm rõ vai trò của nguồn nhân lực nữ nông thôn với tư cách là một trong những nguồn nhân lực quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn tỉnh Hà Nam. Chỉ ra những nhân tố tác động đến nguồn nhân lực nữ nông thôn Hà Nam hiện nay. Phân tích thực trạng nguồn nhân lực nữ và việc phát huy nguồn nhân lực nữ nông thôn trong sự nghiệp CNH, HĐH, nông nghiệp và nông thôn ở tỉnh Hà Nam. Trình bày một số quan điểm đinh hướng và đề xuất các giải pháp sau: Đẩy mạnh giải quyết việc làm cho lao động nữ nông thôn thông qua việc tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng CNH, HĐH nhằm khai thác một cách hiệu quả, hợp lý nguồn nhân lực nông thôn; Tăng cường công tác giáo dục – đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ nông thôn đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH, nông thôn Hà Nam trong giai đoạn tới

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23701

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s