Hệ thống hóa cơ sở lý luận về thương hiệu nói chung và thương hiệu dịch vụ nói riêng, đặc biệt là thương hiệu dịch vụ đào tạo. Đi sâu nghiên cứu, phân tích thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu của Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại giai đoạn từ năm 2000 đến nay, cụ thể là thực trạng tầm nhìn và chiến lược thương hiệu, thực trạng nhận thức và quan tâm của Ban lãnh đạo, cán bộ và sinh viên về xây dựng và phát triển thương hiệu, đầu tư cho phát triển thương hiệu, công tác quảng bá và bảo vệ thương hiệu; rút ra nhận xét chung về kết quả đạt được cùng những hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, nêu các định hướng phát triển của Trường đến năm 2012 và các giải pháp: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ giảng dạy; tăng cường nguồn học liệu; đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ đào tạo; tăng cường hoạt động quảng bá giới thiệu hình ảnh, hoạt động bảo vệ thương hiệu, nhằm góp phần phát triển thương hiệu của Trường

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14994

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s